Våra villkor

Här finner du allt om våra användarvillkor

Användarvillkor för Bytklubb.nu

När du registrerar dig på Bytklubb.nu godtar du dessa villkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning. För att få registrera sig på bytklubb.nu måste du vara minst 15 år. Bytklubb.nu förbehåller sig rätten att neka enskilda personer medlemskap på bytklubb.nu. Det är bytklubb.nu ensam som avgör vem som beviljas registrering/medlemskap.

Registrering

Det är gratis att registrera sig på bytklubb.nu. Du behöver enbart betala när du nyttjar någon av tjänsterna Bytklubb.nu erbjuder.

Ändring av medlemsvillkor

Bytklubb.nu äger rätt att ändra medlemsvillkoren på egen hand eller om det behövs för att efterleva gällande lagar och myndighetsbeslut. Genom att fortsätta använda bytklubb.nu anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

Följande är inte tillåtet på Bytklubb.nu
  • Att uppge falska uppgifter på sitt användarkonto.

  • Att ha fler än ett användarkonto.

  • Användning av upphovsrättskyuddat material där upphovsrätten tillkommer någon annan än dig.

  • Försäljning av kommersiella tjänster eller varor.

  • Verksamhet och handling som bryter mot svensk lag, eller uppmaning till brott mot svensk lag.

  • Kopiering, spridning eller att vidarebefordra inlägg, meddelanden eller övrig information som finns på Bytklubb.nu.

Behandling av personuppgifter och samtycke
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som användare/kund och varför?

Bytklubb.nu håller ett register över kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bytklubb.nu. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, betalnings- och inköpsuppgifter. Uppgifterna används av Bytklubb.nu för fakturering, information och fullgörande av avtal, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bytklubb.nu, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Bytklubb.nu kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Personuppgifter kan lämnas ut till Bytklubb.nu samarbetspartners.

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som användare. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. Om du inte kan godta denna behandling och villkoren i övrigt ber vi dig att avstå att använda tjänster bytklubb.nu erbjuder.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Bytklubb Sverige, med adress Backenvägen 38, 903 54 Umeå, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till Bytklubb Sverige, Backenvägen 38, 90354 Umeå. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan därmed avsäga dig direktmarknadsföring via mail, info@bytklubb.nu eller per brev.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som användare/kund så kan vi komma att dela dina personuppgifter med föreningsrepresentanter (sportchef eller liknande ställning inom berörd förening) samt med personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  1. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

  2. Betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).

  3. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden).

Laglig grund

Samtycke till lagring av personuppgifter samt fullgörande av avtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig att använda våra tjänster.

Lagringsperiod

Från insamlandet sparas personuppgifter under den tid man har en pågående användarrelation och för en tid om 36 månader därefter.

Priser och betalningar

Förmedlingskostnaden 995 SEK betalas i samband med förmedlingen. Det åligger beställaren att betala förmedlingskostnaden, om inget annat avtalas. Debitering ska vara bytklubb.nu tillhanda senast 7 dagar efter avklarat förmedlingsuppdrag. Förmedlingen avser att ske inom Sverige om inget annat avtalas. Prisförslag kan ges vid andra förmedlingsuppdrag.

Alla priser inkluderar svensk moms. Du kan välja att betala med e-faktura, Bankgiro, Swish eller annat betalsätt som bytklubb.nu finner lämpligt. Vid betalning efter sista betalningsdag tillkommer en påminnelseavgift om 60 kronor. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 11%.

Beställning av Bytklubb.nu tjänster kan göras på hemsidan Bytklubb.nu eller kampanjsida.

Allmänt

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser.

Denna webbplats kan ge åtkomst till andra webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser, och du går in på dem helt på egen risk.

Bytklubb.nu finns tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Bytklubb.nu ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall Bytklubb.nu ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Bytklubb.nu har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för t ex uppgraderingar och service.

Bytklubb.nu äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

Förmedlingsuppdraget anses som avslutat då Bytklubb.nu kontaktat, erhållit och presenterat svar till beställaren. Väljer någon av de efterfrågade klubbarna/spelarna att ej besvarabytklubb.nu inom 14 dagar så anses det som att klubben eller spelaren ej är intresserad av beställarens erbjudande.

Viktigt

Bytklubb.nu kan företräda spelare vid förhandlingar om anställningsavtal. Detta gäller ej idrotter som reglerat marknaden för förmedlare som, mot eller utan ekonomisk ersättning, biträder spelare eller förening vid förhandling om anställningsavtal.

En allmän vägledning vid kontraktsskrivning kan erbjudas till spelaren för att informera och förbereda inför kontraktsskrivningen. Det är fritt för spelaren att nyttja den informationen bytklubb.nu tillhandahåller inför en eventuell förhandling eller spelarövergång. Spelaren ansvarar själv för sitt anställningsavtal.

Bytklubb.nu tar ej ansvar för eventuella kontraktsbrott mellan spelare och klubb. Bytklubb.nu uppmanar spelaren att granska sitt kontrakt innan Bytklubb.nu anlitas för en förmedling.

Du kan alltid registrera dig på Bytklubb.nu utan risk. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter utan ditt medgivande och kontaktar aldrig klubbar utan din önskan.

Force majeure

Bytklubb.nu har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Bytklubb.nu kan visa att fel beror på omständighet utanför Bytklubb.nu kontroll och som Bytklubb.nu inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Bytklubb.nu inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Avtalsbrott

Bytklubb.nu har rätt att säga upp avtal med beställare/förening/klubb och/eller annonsör/företag med omedelbar verkan om det finns skäl för misstanke om annan part inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa villkor.

Tvist mellan Bytklubb.nu och beställare/förening/klubb och/eller annonsör/företag skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse.

Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Umeå, Sverige.

Användare kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Bytklubb.nu än vad som anges i dessa villkor, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Annonsera på bytklubb.nu

Bytklubb.nu är en populär och snabbt växande förmedlingstjänst för aktiva idrottare, företag och idrottsföreningar på internet. Våra besökare är främst unga aktiva inom idrottsrörelsen. Vi ger dig nu möjligheten på ett förmånligt sätt att annonsera på Bytklubb.nu. Kontakta bytklubb.nu för mer information.

Annonsplats ska betalas i förskott, och annonsering påbörjas tidigast samma dag som betalningen bokförts på bankgiro, eller vid ett senare överenskommet tillfälle.

Om annonserade part byter innehåll till annat än det överenskomna har Bytklubb.nu rätt att omedelbart avbryta annonseringen utan rätt till återbetalning.

Annonsör har inget inflytande över innehåll eller formgivning av Bytklubb.nu och kan ej ställa krav på andra annonsörers annonsering, inklusive placering av denna. Ansvaret för Bytklubb.nu begränsas till högst inbetalt fakturerat belopp ex moms inklusive juridiska kostnader. Svensk lag gäller.

Tills betalning bokförts på bankgiro äger bägge parter rätt att häva avtalet och överenskommelse, om annons inte redan publicerats, utan att någondera av parterna kan ställa några krav på ersättning eller ansvar.

Vid överenskommelse faktureras kund och inbetald faktura innebär godkännande av dessa villkor.

Samarbetspartner #1
Samarbetspartner #2
Samarbetspartner #3